Privaatsuspoliitika

star

OSAÜHING REEDA KARDINAD & DISAIN

KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 

1.           ÜLDSÄTTED

 • Osaühing Reeda Kardinad & Disain (edaspidi nimetatud teenuse osutaja) on kehtestanud järgnevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi nimetatud põhimõtted). Teenuse osutaja töötleb kliendi isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on koostatud isikuandmete kaitse üldmääruse EL 2016/679 (edaspidi nimetatud määrus) alusel ja nimetatud määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Põhimõtete eesmärk on kirjeldada teenuse osutaja isikuandmete töötlemise protsesse ning kliendi õigusi eeltoodust
 • Klient on iga füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada teenuse osutaja poolt osutatavaid teenuseid või osta temalt müüdavaid tooteid. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole klient, teenuse osutaja või teenuse osutaja töötaja.
 • Kliendiandmed on igasugune info, mis on teenuse osutajal kliendi kohta teada (isikuandmed,  kontaktandmed, tehinguandmed jms).
 • Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne).
 • Kliendisuhe on teenuse osutaja ja kliendi vaheline õigussuhe, mis tekib, kui klient kasutab või on kasutanud    teenuse osutaja teenust või on pöördunud teenuse osutaja poole teenuse kasutamise eesmärgil.
 • Teenuseks loetakse kliendi poolt teenuse osutaja ostukeskkonna (e-poe) kasutamine, samuti salongi külastamine ja nende kaudu teenuse osutajalt teenuse (sh õmblemisteenuse) ning teenuse osutaja poolt müüdavate toodete ostmist
 • Käesolevad põhimõtted kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu teenuste tingimustega, Eesti Vabariigis kehtiva õiguse ning määrusega.

 

2.           KLIENDI NÕUSOLEK ANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Teenuse osutajaga lepingu sõlmimisel või vastava tahte avaldamisel lepingu sõlmimiseks, s.h teenuse osutaja ostukeskkonnas või e-posti teel tellimuse esitamisel, samuti teenuse kasutamisel või vastava tahte avaldamisel teenuse kasutamiseks, annab klient teenuse osutajale nõusoleku kliendiandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate põhimõtetega. Klient loetakse nõustunuks kliendiandmete töötlemisega teenuse osutaja poolt eelneva nõusoleku andmiseta, kui vastav eeldus tuleneb õigusaktist. Klient annab teenuse osutajale nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks.

 

3.           KLIENDIANDMETE KOOSSEIS

 • Teenuse osutaja töötleb kõiki kliendiandmeid, mis ta on kliendi kohta kliendisuhte käigus teada saanud, sh kliendiandmete esitamisel teenuse osutaja ostukeskkonnas või salongis. Peamised kliendiandmete liigid, mida töödeldakse, on järgmised:
  • kliendi isiklikud andmed (sh nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed jne);
  • kliendi kontaktandmed (sh telefoninumber, aadress, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis jne);
  • andmed kliendi poolt külastatavate ostukeskkonna veebilehe osade kohta, sh küpsiste (cookies) kaudu ostu või tellimuse sooritamisel nutiseadme või arvuti abil ning ostukeskkonna kasutamisel info kliendi kontoinfo ja ostueelistuste kohta.
 • Teenuse osutaja võib koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht), samuti andmeid kliendi tegevuste kohta ostukeskkonnas. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et teenuse osutaja saaks klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaks teada, millised ostukeskkonna, osutatavate teenuste ja müüdavate toodete osad on klientidele kõige huvipakkuvamad.

 

4.           KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

 • Teenuse osutajal on õigus töödelda kliendisuhte loomiseks ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks kõiki kliendiandmeid, mis ta on saanud kliendi kohta kliendi enda käest või avalikest andmebaasidest (sh internetis avaldatud andmed) .
 • Lisaks töötleb teenuse osutaja kliendiandmeid õigusaktides lubatud ulatuses selleks, et:
  • identifitseerida klient kliendisuhte loomisel;
  • täita kliendi ja teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingut või tagada lepingu täitmist;
  • teostada kliendigruppide, toodete ja teenuste turuosade, muude näitajate statistilisi uuringuid ja analüüse ning aruandlust ja riskide juhtimist;
  • arendada olemasolevaid teenuseid ning töötada välja uusi teenuseid;
  • kontrollida ja vajaduse korral parandada või täiendada kliendi poolt esitatud kliendiandmeid;
  • saata kliendile teenuse osutaja teenuste reklaame ja pakkumisi, kui klient on selleks andnud eraldi oma nõusoleku;
  • korraldada tarbijamänge või kampaaniaid, kui klient on selleks andnud eraldi oma nõusoleku;
  • paremini mõista kliendi ootusi (nt tarbijaharjumuste uuringud, turu-uuringud, kliendiküsitlused jne), kui klient on selleks andnud eraldi oma nõusoleku.

 

5.           KLIENDIANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

 • Teenuse osutajal on õigus kliendiandmeid edastada:
  • teenuste osutamise ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele, sh teenuse osutaja konsultantidele või muudele teenuse osutajatele, kui kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada teenuse osutajale kvaliteetset teenust;
  • volitatud töötlejatele;
  • muudele kolmandatele isikutele, kui klient on rikkunud lepingut (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale);
  • isikutele, kellele teenuse osutaja on kohustatud avaldama ja edastama kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine Maksu- ja Tolliametile).
 • Klient on teadlik ja nõustub, et teenuse osutajal on kliendiandmete ASi Creditinfo Eesti poolt peetavasse maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui kliendil on teenuse osutaja ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus ning klient on rahalise kohustuse täitmisega viivitanud rohkem kui 45 päeva. Maksehäireregistris avalikustatakse teave kliendi maksehäire kohta ning registripidajale edastatud kliendiandmeid saavad töödelda kõik isikud, kes on sellise registri liikmed või kellel on muul alusel sellisele registrile ligipääs. ASi Creditinfo Eesti poolt peetavas maksehäireregistris töödeldavate kliendiandmetega ning andmete töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab klient tutvuda veebilehel creditinfo.ee.

 

6.           KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSES

 • Teenuse osutaja edastab kliendile personaalseid pakkumisi ja reklaami vaid juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on igal ajal õigus teatada teenuse osutajale oma soovist mitte saada edasisi personaalseid pakkumisi ja Info, kuidas edasistest kliendile saadetavatest personaalsetest pakkumistest ja reklaamist keelduda, on olemas pakkumise või reklaami juures. Kui klient soovib teatada teenuse osutajale soovist mitte saada edasisi personaalseid pakkumisi enne ühegi pakkumise või reklaami saamist, tuleb vastavasisuline sooviavaldus edastada teenuse osutajale, kasutades selleks teenuse osutaja kontaktandmeid.
 • Personaalseteks pakkumisteks ja reklaamiks ei loeta teenuse osutaja teenuste tutvustamise ja muudatustega seotud infot, mida kliendil on oluline teada seoses teenuste kasutamisega, samuti infot, mis on seotud sõlmitud lepingu täitmisega. Sellise info saamisest ei saa klient üldjuhul

 

7.           KLIENDIANDMETE SÄILITAMINE JA SÄILITUSTÄHTAJAD

 • Teenuse osutajal on õigus salvestada kõiki sidevahendite (sh e-posti, telefoni vm) teel antud kliendi teateid, korraldusi ja juhiseid, samuti muid toimingud, mis klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi lepingu täitmise, antud korralduste ja juhiste või muude toimingute tõendamiseks.
 • Teenuse osutaja säilitab andmeid, mida töötleb kliendiga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, seitse aastat peale lepingu lõppemist. Seaduse alusel töödeldavate andmete säilitamistähtajad tulenevad vastavatest.

 

8.           KLIENDIANDMETE MUUTMINE JA NENDE TÖÖTLEMISE LÕPETAMINE

 • Klient on kohustatud viivitamatult teavitama teenuse osutajale kõigist muudatustest, võrreldes lepingutes või muudes teenuse osutajale esitatud dokumentides fikseeritud kliendiandmetega.
 • Kliendil on kohustus teenuse osutajad teavitada, kui ta leiab, et teenuse osutaja poolt kogutud kliendiandmed on ebatäpsed.
 • Teenuse osutaja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendiandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
 • Juhul, kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine ei ole õigusaktide, temaga sõlmitud lepingu või põhimõtete kohaselt lubatud, on tal õigus nõuda oma kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud kliendiandmete Kui kliendi vastav nõue on põhjendatud, lõpetab teenuse osutaja kliendiandmete töötlemise.
 • Teenuse osutaja töötleb kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

 1. KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE
 • Kliendil on õigus saada teenuse osutajalt informatsiooni selle kohta, kes töötleb kliendi Kliendi taotluse korral edastab teenuse osutaja kliendile vähemalt järgneva informatsiooni:
  • töödeldavate andmete liigid;
  • töötlemise eesmärgid;
  • kas ning millistele kolmandatele isikutele kliendiandmeid edastatakse;
  • andmete töötlemise ning säilitamise eelduslik
 • Põhjendamatu või ülemäärase, eelkõige korduva iseloomu tõttu tehtud taotluse korral võib teenuse osutaja küsida mõistlikku tasu, mis kaasneb teabe esitamise või teavitamise või taotletud meetme võtmisega. Tasu suurus sõltub päringu mahust, olles minimaalselt 10 eurot. teenuse osutajal on õigus küsida ka tasu ette ning tasu maksmisest keeldumise korral keelduda teabe esitamisest, teavitamisest ja/või taotletud meetme võtmisest.
 • Kliendil on igakordne õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks ning sellisel juhul on teenuse osutaja kohustatud lõpetama nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete töötlemise.
 • Kliendil on õigus teenuse osutajalt nõuda enda isikuandmete parandamist või kustutamist, kui need on ebaõiged või puudulikud.
 • Vaidluse korral mõne kliendi isikuandmete töötlemisega seotud õiguse rakendamise üle või isikuandmete töötlemise seaduslikkuse osas kohustub teenuse osutaja peatama vastavate isikuandmete töötlemise kuni vaidluse lahendamiseni.
 • Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega teenuse osutaja e-posti aadressile info@kardinad.ee
 • Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui klient leiab, et teenuse osutaja rikub või on rikkunud isikuandmete töötlemisel kliendi õigusi. Kaebusi on võimalik esitada Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel aki.ee, e-posti aadressil info@aki.ee ning telefoninumbril 627 4135.

 

11.        PÕHIMÕTETE MUUTMINE JA KOHALDAMINE

 • Teenuse osutajal on õigus põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
 • Teenuse osutaja teavitab põhimõtete muutmisest klienti veebilehel kardinad.ee või kliendiga kokku lepitud sidevahendi teel mõistlikul ajal enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui põhimõtteid  muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.
 • Põhimõtteid kohaldatakse kõikide klientide kliendiandmete töötlemisel, samuti kliendisuhetele, mis on tekkinud enne põhimõtete jõustumist.

 

12.       TEENUSE OSUTAJA KONTAKTANDMED

Klient saab soovi korral küsida kliendiandmete töötlemise kohta selgitusi kirjutades teenuse osutaja e-posti aadressile info@kardinad.ee või helistades telefonil 555 604 12